| | 0 Comments

Đồ thờ đá (11)

| | 0 Comments

Rùa đá 03

| | 0 Comments

Rùa đá 02

| | 0 Comments

Chân tảng đá (7)

| | 0 Comments

Mộ đá hai mái (11)

| | 0 Comments

Ngựa đá 05

| | 0 Comments

Ngựa đá 04

| | 0 Comments

Rồng đá (6)

| | 0 Comments

Rồng đá (5)

| | 0 Comments

Tỳ hưu đá 03

| | 0 Comments

Mộ đá công giáo (6)

| | 0 Comments

Đèn đá (6)

| | 0 Comments

Rồng đá (4)

| | 0 Comments

Rồng đá (3)

| | 0 Comments

Lư hương (7)

| | 0 Comments

Gà đá

| | 0 Comments

Đồ thờ đá (10)

| | 0 Comments

Mộ bát giác – lục lăng (9)

| | 0 Comments

Mộ đá tròn (10)

| | 0 Comments

Mộ đá tròn (9)

| | 0 Comments

Mộ đá tròn (8)

| | 0 Comments

Mộ đá tròn (7)

| | 0 Comments

Mộ đá tròn (6)